Privacy Verklaring

Rail Partner Holland B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Rail Partner Holland B.V.
 Zinkerweg 13a 
 5145NL Waalwijk 
 Nederland +31(0)416-321515

www.railpartnerholland.com
 info@railpartnerholland.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Rail Partner Holland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website middels cookies


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van u.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rail Partner Holland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U een aanbieding op basis van een offerte kunnen verstrekken

- Het afhandelen van uw betaling

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze cliëntenportal

- Om goederen en diensten aan u te leveren

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij op basis van een van de navolgende verwerkingsgrondslagen.

-        Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te voldoen.

-        Uw toestemming: als dit nodig is vragen wij specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens over u te verwerken. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan waarvoor u toestemming heeft verleend en strikt noodzakelijk is. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met Rail Partner Holland B.V.

-        Gerechtvaardigd belang: wij kunnen gegevens over u verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, mits uw belangen niet zwaarder wegen. Hieronder valt onder meer om onze marketingactiviteiten uit te voeren en te analyseren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Rail Partner Holland B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen (zgn. profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rail Partner Holland B.V.) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rail Partner Holland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Rail Partner Holland B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw organisatie om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rail Partner Holland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rail Partner Holland B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Meer informatie over ons cookie gebruik vindt u in ons Cookiebeleid op onze website (www.railpartnerholland.com/cookiebeleid)


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rail Partner Holland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@railpartnerholland.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rail Partner Holland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@railpartnerholland.com

Rail Partner Holland B.V. wil u er tevens op wijzen dat indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.


Wijziging van deze verklaring

Rail Partner Holland B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar in overeenstemming te brengen met onze actuele praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer wij deze verklaring wijzigen, zullen wij de datum bij “Versie” rechtsonder aanpassen. Als de wijziging een fundamentele verandering in de aard van verwerking of relevant voor u is, wordt u voorafgaand aan de wijziging hierover geïnformeerd via het gebruikelijke communicatiekanaal.